Förtroendeposter

En förening är uppbyggd av dess medlemmar som tillsammans på årsmötet fattar alla stora beslut för det kommande året. Medlemmarna väljer också en styrelse som är ansvariga för att fullfölja årsmötets beslut, och att förvalta föreningens verksamhet samt att representera vid olika evenemang. Helt enkelt ska styrelsen se till att Stockholm Makerspaces verksamhet fungerar, så att medlemmarna kan fokusera på att jobba på projekt.

Utöver styrelsens förvaltande roll finns också ett gäng ansvarsområden för den dagliga verksamheten på Stockholm Makerspace.

Ordföranden leder styrelsen, sammankallar och leder möten, och bär huvudansvaret för styrelsens arbete under året. Det kräver ett stort engagemang, men att få möjlighet att leda en fungerande styrelse och uppnå årsmötets mål är väl värt mödan. Ordföranden sköter även föreningens löpande kontrakt, kontakter med externa parter, och tar emot förenings post bl.a.

Vice ordförande är ordförandens högra hand och är redo att ta över arbetet, från att leda ett styrelsemöte till att representera föreningen. Det är därför viktigt att vice ordförande håller sig väldigt insatt i styrelsens arbete.

Sekreteraren har ansvar för att protokollföra styrelsens möten och beslut, så att förenings medlemmar kan ta beslut av styrelsen arbete, men också så att styrelsen kan gå tillbaka och se tidigare fattade beslut och diskussioner. Sekreteraren skall också sammanfatta styrelsens arbete inför kommande årsmöte i en verksamhetsberättelse.

Kassören har hand om förenings ekonomi, som att sköta bokföring, skicka och betala fakturor, samt att sätta ihop ett årligt bokslut för föreningen. Vid varje styrelsemöte brukar kassören informera om den ekonomiska situationen i föreningen.

Ledamöter tar på sig olika roller och ansvar beroende lite på vad som behövs. Det kan vara något som sträcker sig över hela året (t.ex. ett av de flera ansvarsområden inom föreningen) eller lite kortare projekt. Ledamöter är också viktiga för deras åsikter och röst under styrelsemötet.

Suppleant är en person som valts att vid frånvaro ersätta en ordinarie ledamot av en styrelse i omröstningar. Även vid fulltalig styrelse är det dock vanligt att suppleanten är närvarande, men är då inte med och röstar.

Valberedningen har en central, om än indirekt, roll i föreningen. Genom att intervjua och nominera nya förtroendevalda till årsmötet formas hur verksamheten ser ut det kommande året. Det är därför viktigt att valberedningen, precis som resten av styrelsen, håller sig insatt i både det nuvarande arbetet och den framtida visionen.

Revisorn granskar styrelsens arbete under året både vad det gäller ekonomi- och verksamhetsrevision. Det handlar om att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi, och att styrelsen arbetar efter de riktlinjer som är satta av stadgorna och årsmötet.