Hoppa till innehåll

Föreningens stadgar

Stadgar för föreningen Stockholm Makerspace

§0 Föreningens namn

Föreningens namn är Stockholm Makerspace.

§1 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§2 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

§3 Syfte

Föreningens syfte är främja kunskapsdelning, skapande och innovation genom att ge fler människor tillgång till verktyg, mötesplatser, lokaler och andra resurser.

Föreningens grundsyn är att öppenhet, jämställdhet och gränsöverskridande samarbete är förutsättningar för att detta skall kunna ske.

§4 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§5 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§6 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årsvis betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmöte.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen eller årsmötet. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet som sker i föreningens namn.
Föreningens styrelse består av minst ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
Styrelsen är beslutsmässig då samtliga styrelsemedlemmar är skriftligen kallade minst en (1) vecka före styrelsemötet. För att vara behörigt får inte fler medlemmar vara frånvarande än närvarande och minst tre (3) måste närvara.

§8 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
0. Mötets öppnande
1. Mötets behörighet
2. Val av mötets ordförande
3. Val av mötets sekreterare
4. Val av två personer att justera protokollet
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
6. Ekonomisk berättelse för förra året
7. Revisorernas berättelse för förra året
8. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
9. Årets verksamhetsplan
10. Årets budget
11. Val av årets styrelse
12. Val av årets revisor
13. Val av årets valberedare
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

§11 Extra årsmöte

Om styrelsen, minst en revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar avrundat nedåt önskar det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Om föreningens styrelse har saknat minst en av ordförande, kassör eller sekreterare i minst en vecka kan ett nytt årsmöte kallas av vem som helst som är medlem.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses av styrelsen att teckna föreningens firma.

§13 Rösträtt

Endast betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får föreningsordföranden avgöra. Nedlagda röster räknas ej.

§15 Lokalanvändning

För att använda Stockholm Makerspace’s lokaler kan viss avgift, så kallad labbavgift, behöva erläggas. I det fall då Stockholm Makerspace har flera lokaler kan separata labbavgifter användas. Hur detta hanteras lämnas till styrelsen att bestämma.

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster avrundat nedåt. Då stadgeändring ska ske måste antingen förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet och då gäller två tredjedels majoritet, i annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§2), syfte (§3), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie med minst tre månader mellan mötena.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen och beslut om upplösning kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie med minst tre månader mellan mötena.
Vid upplösning ska alla föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.