Hoppa till innehåll

Föreningens stadgar

Stadgar för föreningen Stockholm Makerspace

Antagna 2024-02-18

Föreningens namn

§0 Föreningens namn är Stockholm Makerspace.

Föreningens säte

§1 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningsform

§2 Föreningen är en ideell förening.

Syfte

§3 Föreningens syfte är främja kunskapsdelning, skapande och innovation genom att ge fler människor tillgång till verktyg, mötesplatser, lokaler och andra resurser.

Föreningens grundsyn är att öppenhet, jämställdhet och gränsöverskridande samarbete är förutsättningar för att detta skall kunna ske.

Oberoende

§4 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Verksamhetsår

§5 Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§6 Mandatperiod för förtroendevalda i föreningen är, om inget annat anges i stadgan, verksamhetsår.

Medlemmar

§7 Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årsvis betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på årsmöte.

§8 En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen eller årsmöte.

§9 Avstängd medlem måste diskuteras på nästa ordinarie årsmöte. Det är också möjligt behandla ärendet på extra årsmöte som behandlas enligt stadgarna för extra årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

§10 Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

Styrelsen

§11 Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten, vårmöte och övrig verksamhet som sker i föreningens namn.

§12 Föreningens styrelse består av minst tre ledamöter varav en (1) ordförande och en (1) kassör. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen består av max nio (9) personer.

§13 Styrelsen väljs i klump om årsmötet inte beslutar annat.

§14 Vid ordinarie årsmöte väljs styrelsen för det nästkommande verksamhetsåret.

§15 Vid extra årsmöte där val av styrelse kommer att behandlas ska det framkomma i kallelsen om det rör innevarande eller nästa verksamhetsår.

§16 Valbar är medlem i föreningen.

§17 Styrelsen är beslutsmässig då samtliga styrelsemedlemmar är skriftligen kallade minst en (1) vecka före styrelsemötet. För att vara behörig att fatta beslut ska fler ledamöter vara närvarande än frånvarande och minst tre (3) måste närvara. Om kallelse utgår mindre än (1) vecka före mötet måste en kvalificerad majoritet (minst ¾ av ledamöter) av styrelsen närvara för att mötet ska anses behörigt att fatta beslut.

§18 På styrelsemöten har endast närvarande styrelsemedlemmar rösträtt.

§19 Styrelsemedlem som vill avsäga sitt uppdrag meddelar styrelsen detta skriftligt. Styrelsemedlemmen anses då ha avgått. Detta ska noteras i nästkommande styrelsemötesprotokoll. Styrelsen skall informera medlemmarna om styrelseledamots utträde senast 30 dagar efter styrelsemöte där ärendet behandlats.

§20 Ansvarsfrihet för avgående styrelsemedlem behandlas på nästkommande vårmöte.

Revisorer

§21 Årsmöte utser en eller två revisorer inför varje verksamhetsår.

§22 Revisorn tillträder vid verksamhetsårets början, och dess mandat sträcker sig tills dess revisionsberättelse är klar.

§23 Revisorerna granskar föreningens räkenskaper och handlingar, och upprättar en revisionsberättelse.

§24 Revisor har närvarorätt på och ska informeras om tid och plats för styrelsemöten.

§25 Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före vårmöte.

§26 Valbar till revisor är myndig person bosatt i Sverige och som ej är satt i konkurs, har näringsförbud eller invald i styrelsen för det verksamhetsår revisorsuppdraget gäller. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

Valberedning

§27 Årsmöte kan välja en eller flera valberedare inför varje verksamhetsår.

§28 Valberedningen föreslår personer till de av stadgan fastställda valen.

§29 Valbar är medlem i föreningen och som inte är invald i styrelsen.

Årsmöte och vårmöte

§30 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§31 Styrelsen handhar kallelse och genomförande av årsmötet och vårmöte, om inget annat anges i stadgarna.

§32 Styrelsen beslutar om tid och plats.

§33 Platsen för årsmöte och vårmöte ska vara inom Stockholms län.

§34 Föreningsmedlem, styrelse, revisor och valberedning har rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag på årsmöte och vårmöte. Mötet kan ge rätt att närvara och yttra sig till andra personer.

§35 Endast betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte och vårmöte.

§36 Alla frågor som behandlas på årsmöte, vårmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Varje person med rösträtt har en röst. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal genomförs en kort debatt i frågan om omröstningen gäller och sedan genomförs en ny omröstning. Om lika röstetal kvarstår efter totalt två omröstningar avgör föreningsordförande.

§37 Möteshandlingar för årsmöte och vårmöte ska vara tillgängliga för föreningens medlemmar senast två veckor före mötet.

Ordinarie årsmöte

§38 Ordinarie årsmöte ska hållas varje år, tidigast den 1 oktober och senast 30 november.

§39 För att mötet ska vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar kallas senast fyra veckor före mötet med uppgift om tid och plats för mötet.

§40 I möteshandlingarna ska ingå: dagordning, styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan, styrelsens förslag för medlemsavgift, samt inkomna motioner.

§41 Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Val av två rösträknare
7. Godkännande av dagordning
8. Preliminär verksamhetsberättelse för innevarande verksamhetsår
9. Ekonomisk rapport för innevarande verksamhetsår
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Motioner
12. Nästa års verksamhetsplan
13. Nästa års budget
14. Val av nästa års styrelse
15. Val nästa års revisor
16. Val av nästa års valberedning
17. Mötets avslutande

Vårmöte

§42 Vårmöte ska hållas varje år, tidigast 1 februari och senast 31 mars.

§43 För att mötet ska vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas minst fyra veckor i förväg med uppgift om tid och plats för mötet.

§44 I möteshandlingarna ska ingå: dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse, styrelsens ekonomiska berättelse med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse.

§45 Föregående års styrelse ansvarar för att lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och bokslut på vårmötet.

§46 Följande ärenden ska alltid behandlas på vårmöte:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Val av två rösträknare
7. Godkännande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
9. Ekonomisk berättelse för förra året
10. Revisorernas berättelse för förra året
11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. Mötets avslutande

§47 Andra ärenden och beslut får inte behandlas på vårmöte.

Extra årsmöte

§48 Om styrelsen, minst en revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar avrundat nedåt önskar det skall styrelsen kalla till extra årsmöte.

§49 Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta handhavandet.

§50 För att mötet ska vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar kallas minst fyra veckor i förväg med uppgift om tid och plats för mötet.

§51 Om föreningens styrelse under minst en veckas tid har saknat ordförande eller kassör, eller omöjligen kan uppfylla stadgans krav för att vara beslutsmässiga, kan ett nytt årsmöte kallas av vem som helst som är medlem.

§52 På extra årsmöte kan bara de ärenden som delgetts i kallelsen behandlas.

§53 I möteshandlingarna ska ingå dagordning och ärenden som ska behandlas.

Motioner

§54 Inför ordinarie årsmöte har föreningens medlemmar rätt att lämna in motioner.

§55 Motioner måste ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Firmateckning

§56 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses av styrelsen att teckna föreningens firma.

Lokalanvändning

§57 För att använda Stockholm Makerspace’s lokaler kan viss avgift behöva erläggas. I det fall då Stockholm Makerspace har flera lokaler kan separata avgifter användas. Hur detta hanteras lämnas till styrelsen att bestämma.

Stadgeändring

§58 Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster avrundat nedåt. Då stadgeändring ska ske måste antingen förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet och då gäller två tredjedels majoritet, i annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§2), syfte (§3), stadgeändringar (§58) och upplösning (§59) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie med minst tre månader mellan mötena.

Upplösning

§59 Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen och beslut om upplösning kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie med minst tre månader mellan mötena.
Vid upplösning ska alla föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.